Crossref Citations

1. Pathogenic Analysis of the Bronchoalveolar Lavage Fluid Samples With Pediatric Refractory Mycoplasma pneumoniae Pneumonia
Fei Zhao, Jinrong Liu, Di Xiao, Liyong Liu, Jie Gong, Juan Xu, Huimin Li, Shunying Zhao, Jianzhong Zhang
Frontiers in Cellular and Infection Microbiology  vol: 10  year: 2020  
doi: 10.3389/fcimb.2020.553739