Crossref Citations

1. Application of CT Scan in Diagnosis of Iliac-Femoral Vein Thrombosis after Hip Replacement
Dong Li, Lishan Wang, Zhanxin Li, Libin Li, Qingwei Wang, Li Zhang, Zhigang Guo, Balakrishnan Nagaraj
Scanning  vol: 2022  first page: 1  year: 2022  
doi: 10.1155/2022/8428963